Játékszabályzat

„Az én családi receptkönyvem”
részvételi- és játékszabályzat

 
1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat az Alföldi Tej Kft. (cím:8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127. cégjegyzékszám:07-09-015671 adószám:13044859-2-07) (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalán (https://www.facebook.com/magyartej) futó, „Az én családi receptkönyvem!” c. kampányra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 
2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyertes személyei: az, aki a szavazás során három legtöbb szavazatot kapó recepthez tartozó nevezést elküldte Szervező által megadott email címre.

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Kommunikációs Ügynökség és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Szervező, annak nyertesre való átruházását követően, nem vállal felelősséget a tárgynyeremény tulajdonjogát illetően.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama: 2022.05.01 – 2022.05.25.
Nyertesek száma: 12
Nyeremény: A zsűri által kiválasztott 12 recept beküldője egy egyedi Magyar Tej receptkönyvet nyer. Ezen felül a 12 kiválasztott és szavazatra bocsájtott Játékos közül a következő nyeremények kerülnek átadásra:

 • Fődíj: I. helyezett: a legtöbb szavazatot kapott recept beküldője 1 db Whirlpool MCP 349 BL típusú fekete színű mikrohullámú sütőt kap ajándékba
 • II. helyezett: 18 900 Ft értékű Feldobox Ajándékutalvány
 • III. helyezett: 13 900 Ft értékű Feldobox Ajándékutalvány
A három legtöbb szavazatott kapott Játékos beküldött családi receptjét professzionális körülmények között elkészítjük, leforgatjuk.
Eredményhirdetés: 2022.05.25. 13:00
 
3. A játék menete, érvényes nevezések
A játékra való nevezés:
 • Játékos emailben küldi be saját recept fotóját, melyben a Játékos az elkészült étel mellé megírja, hogy kinek a receptjét készítette el. A fényképhez kérjük mellékelni a recept nevét és leírását is.
 • A nevezést a Játékos az info@magyartejjatek.hu email címre 2022.05.15-ig beküldi.
 • Érvényesnek azokat a nevezéseket tekintjük, melyek fenti kritériumok mindegyikének megfelelnek.
 • A nevezések beérkezését emailben igazoljuk vissza! Ha nevező 48 órán belül nem kap visszaigazoló emailt, elképzelhető, hogy nevezése nem érkezett be, és javasolt újra próbálkoznia. A nevezések szervező postafiókjába való megérkezését meggátló technikai problémákért, függetlenül annak okától, Szervező nem vállal felelősséget.
A beérkezett nevezések elbírálása:
 • A beérkezett nevezésekből a Szervező zsűrije 12 db receptet választ ki.
 • Az elbírálás a Szervező zsűrije által, szubjektív szempontok alapján történik 2022. május 18-ig.
 • Az elbírálás során szempont a fotó kivitelezésének szakmai színvonala, ezért a Játékos jó minőségű fénykép beküldésével tud érvényesen nevezni.
Szavazás:
 • A Szervező az így elkészült, a Játékos által beküldött fényképet 2022.05.18-ig feltölti Facebook oldalára (https://www.facebook.com/magyartej).
 • Szervező a Facebook oldalán nyilvános szavazást indít, melyben arra kéri a Facebook felhasználókat, döntsék el, melyik recept a legszimpatikusabb számukra.  Minden fényképre érkezett „like” egy szavazatot ér. A játék nyertesei a három legtöbb szavazatot kapott fotóhoz tartozó nevezést beküldő személyek. A nyertesek helyezései a szavazatok számától függenek.
 • Szavazás lezárása, a legjobb családi recept 2022 kihirdetése: 2022. május 25. 13:00
Forgatási időszak:
A három legtöbb szavazatot kapó nevezést professzionális színvonalon leforgatjuk, melynek részleteit az eredményhirdetés után egyeztetjük a Nyertessel.
 • A Játékosok kötelesek együttműködni, hogy a forgatások a beküldött recepteknek, fotóknak megfelelő helyszínen, tartalommal, szereplővel megvalósulhassanak ebben az időszakban.
 • Amennyiben Játékos és Szervező nem tudnak megállapodni a forgatás megszervezéséről ezen időszakon belül, Szervező jogosult elállni Játékos Játékban való további szerepeltetésétől.
Nyereményátadás:
 • A szavazás lezárását és az eredményhirdetést követően közvetlenül felvesszük a kapcsolatot a Nyertessel és egyeztetjük vele a kiszállítással kapcsolatos részleteket.
 • Amennyiben a Nyertes értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 3 munkanapon belül nem vezet eredményre, vagy Nyertes nem működik együtt a nyeremény átvételében, a Szervező, döntése szerint jogosult de nem köteles pótnyertest hirdetni vagy a Nyereményt egy későbbi Játék során kisorsolni.
 
4. Játékosok és nyertes kötelezettségei
 A nyertes személye: az, aki a szavazás során legtöbb szavazatot kapó fénykép eredetijét elküldte Szervező által megadott email címre. Elismeri, hogy a nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé az eredményhirdetésként megjelölt időpontban.

A Játékra nevezéssel (tehát saját fotója beküldésével) a Játékos automatikusan hozzájárul, hogy Szervező megbízottja a Szervező által megjelölt időintervallumon belül forgatást szervezzen.

A Játékos elismeri, hogy Szervező által forgatott videó felhasználási és tulajdonjogai Szervezőt illetik.

Játékos köteles együttműködni a forgatás megvalósulásában, és hozzájárul ahhoz, az elkészült videót Szervező saját online felületein (Facebook oldal, weboldal, Youtube csatorna) korlátlanul felhasználja.
 
5. Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele
A nyertessel e-mailen keresztül vesszük fel a kapcsolatot, miután posztban kihirdettük a nyertest és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Szervező nem köteles pótnyertest hirdetni. Ha Nyertes nem működik együtt nyereménye átvételében, a nyereményt Szervező döntése szerint jogosult egy későbbi Játék során kisorsolni.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben vagy emailben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény a játék lezárása után kerül kézbesítésre a nyertes számára. A nyeremény kézbesítésének várható időpontja: a kiértesítéstől számított 60 nap.
 
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 
8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.  feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.
 
 9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 
 10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
 
2022.05.01.